política de privacitat

Politica de privacitat Aquesta és la política de protecció de dades de ALTIOR (Joan Bataller Quiñones), consultoria de serveis d’enginyeria industrial. Joan Bataller Quiñones , Enginyer industrial associat nº…. del Colegi d’Enginyers industrials de Catalunya. Fa referència a les dades que tracta la consultora en l’exercici de les seves activitats de consultoria tècnica industrial al Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016).

1. Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és Joan Bataller Quiñones amb NIF ****1125* i domicili al carrer Beat Buch nº 3 2n 1ª, tel. +34 600 77 25 28, adreça electrònica info@altiorsi.com,www. altiorsi.com (d’ara endavant, ALTIOR).

2. Amb quina finalitat tractem les dades?

Els nostres clients són sobretot persones jurídiques. Tractem les dades de contacte de les persones que els representen o que són els nostres interlocutors. En els casos de clients que són persones físiques tractem dades de la mateixa naturalesa. Les dades personals que tractem a ALTIOR ens han estat proporcionades directament per les pròpies persones interessades. Tractem les dades personals per a les següents finalitats.

Contacte:

Atenem les consultes de les persones que contacten amb nosaltres per mitjà de correu electrònic, telefònicament o presencialment. Utilitzem les seves dades únicament per atendre la seva consulta.

Serveis als clients:

Registrem els nous clients i les dades addicionals que es puguin obtenir en el marc  de la relació de prestació de serveis. En el procés de contractació es demanen les dades imprescindibles, entre les quals han de figurar dades bancàries (número de compte corrent) que seran comunicades a entitats bancàries que gestionen el cobrament (únicament els poden utilitzar amb aquesta finalitat). La relació de prestació de serveis comporta altres tractaments, com ara incorporar les dades a la comptabilitat, la facturació o informació a l’administració tributària. Informació dels nostres productes i serveis: Mentre existeix relació contractual amb els nostres clients LEGALMENT fa servir les seves dades de contacte per comunicar informació pròpia d’aquesta relació, informació que podrà circumstancialment incloure referències del nostres serveis, ja siguin de caràcter general o referits més específicament a les característiques i necessitats del client.

Gestió de les dades dels nostres proveïdors:

Registrem i tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Poden ser les dades de persones que actuen com a autònoms i també dades de representants de persones jurídiques. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial, els destinem únicament a aquesta finalitat i en fem l’ús propi d’aquesta classe de relació.

Usuaris de la web:

Els articles en aquesta pagina web inclou contingut incrustat (per exemple, vídeos, imatges, articles, etc.). El contingut incrustat des d’altres pàgines web es comporta exactament de la mateixa manera com si el visitant estigués visitant l’altra pàgina web. Aquestes pàgines web poden recollir les vostres dades, fer servir galetes, incrustar seguiment addicional de terceres parts, i monitoritzar la interacció amb el contingut incrustat, incloent-hi la traça de la interacció amb el contingut incrustat si teniu un compte i heu iniciat sessió en aquesta pagina web.

3. Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades?

Els tractaments de dades que portem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament. Enumerem els casos principals (puntualment es poden tractar dades en base a altres fonaments o causes legals que ho justifiquen).

En compliment d’una relació precontractual:

Cas de les dades de possibles clients o proveïdors amb qui tenim relacions prèvies a la formalització d’una relació contractual, com ara l’elaboració o l’estudi de pressupostos).

En compliment d’una relació contractual:

Cas de les relacions amb els nostres clients i proveïdors i totes les actuacions i usos que aquestes relacions comporten. Tractem les dades de persones de contacte dels nostres clients i proveïdors, tractament imprescindible per tal de prestar o rebre el servei contractat i per complir les obligacions que hem assumit.

En compliment d’obligacions legals:

Les comunicacions de dades a l’administració tributària ve establerta per normes reguladores de les relacions comercials. Pot produir-se el cas d’haver de comunicar dades a òrgans judicials o a cossos i forces de seguretat també en compliment de normes legals que obliguen a col·laborar amb aquests estaments públics.

En base al consentiment:

Les persones subscrites a les entrades del blog ens han donat el seu consentiment, de forma explícita, per poder-los enviar referències de les novetats, consentiment que pot revocar en qualsevol moment.

4. A qui es comuniquen les dades?

Com a criteri general únicament comuniquem dades amb el consentiment previ i explícit del nostre client. Aquesta comunicació es justifica, per exemple, quan es produeix la col·laboració del nostre despatx amb altres professionals a fi i efecte de donar servei al client. També comuniquem dades a administracions o poders públics i sempre en compliments d’obligacions legals. En l’emissió de factures a clients les dades es poden comunicar a entitats bancàries. En un altres sentit, per a determinades tasques obtenim els serveis d’empreses o persones que ens aporten la seva experiència i especialització. En algunes ocasions aquestes empreses externes han d’accedir a dades personals de la nostra responsabilitat. No es tracta pròpiament d’una cessió de dades sinó d’un encàrrec de tractament. En el moment de la contractació es formalitzen les seves obligacions de confidencialitat i es fa un seguiment de la seva actuació. Pot ser el cas de serveis de venta de material tècnic, de serveis d’enginyeria electrònica i de tallers mecànics. No es fan transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional). ???Quan els visitants deixen comentaris a la web, recollim les dades que es mostren al formulari de contacte, així com l’adreça IP del visitant i la cadena de l’agent de l’usuari del navegador per ajudar a la detecció de missatges brossa. ??? ???Una cadena anonimitzada creada a partir del correu electrònic (també nomenat un hash) pot proporcionar-se al servei Gravatar (veure la política de privadesa) per veure si l’esteu usant.  Una vegada aprovat el comentari, la imatge del vostre perfil és visible al públic al context del comentari. ???

5. Quant de temps conservem les dades?

Complim l’obligació legal de limitar al màxim el termini de conservació de les dades. Per aquest motiu es conserven només el temps necessari i justificat per la finalitat que en va motivar l’obtenció. En determinats casos, com les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria. En el cas de les dades que es tracten en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona no revoca aquest consentiment. Si deixeu un comentari a la web, el comentari i les seves dades meta es conserven. Això és per poder reconèixer i aprovar automàticament qualsevol comentari de seguiment en lloc de mantenir-los en la cua de moderació.

6. Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem?

Tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

A saber si es tracten:

Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si nosaltres tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.

A ser informat en la recollida:

Quan les dades personals s’obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i de la resta d’aspectes derivats d’aquest tractament.

A accedir-hi:

Dret molt ampli que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones que se’n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.

A demanar-ne la rectificació:

És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.

A demanar-ne la supressió:

En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.

Demanar la limitació del tractament:

També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.

A la portabilitat:

En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format estructurat d’ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix la persona interessada.

A oposar-se al tractament:

Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte per motius legítims o l’exercici o defensa davant reclamacions.

A no rebre informació dels nostres serveis:

Atendrem immediatament les peticions de no seguir enviant informació comercial a les persones que prèviament ens ho haguessin autoritzat.

7. Com es poden exercir o defensar els drets?

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud escrita a ALTIOR a l’adreça postal indicada a l’encapçalament, o bé enviant un correu electrònic a info@altiorsi.com. Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals. ALTIOR entén la gran importància de la protecció de les dades personals i assumeix aquesta qüestió com un dels seus objectius prioritaris. Per aquest motiu agrairem qualsevol comentari o suggeriment sobre la nostra pràctica o sobre les actuacions dels nostres proveïdors o de les plataformes o serveis que utilitzem en el nostre treball.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share